ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΕΡΑ

Οι διαχωριστές, διαχωρίζουν το μεταφερόμενο υλικό από τον αέρα μεταφοράς.

Ο αέρας μεταφοράς επιστρέφει πάλι στον φυσητήρα και επανέρχεται στο σύστημα μεταφοράς.