Κυκλικοί πολλαπλασιαστές αέρα (Round Transvectors)

Στους κυκλικούς πολλαπλασιαστής αέρα, ο πεπιεσμένος αέρας που εισέρχεται σε αυτούς, εξέρχεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα από μία μικρή περιφερειακή σχισμή η οποία υπάρχει στην εσωτερική κυλινδρική επιφάνεια του. Το αποτέλεσμα είναι ότι δημιουργείται ισχυρό κενό το οποίο παρασύρει τον περιβάλλοντα αέρα και τον οδηγεί προς την κατεύθυνση του εξερχόμενου αέρα, με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό του αέρα. Οι πολλαπλασιαστές χρησιμοποιούνται για την μεταφορά οποιουδήποτε υλικού που μπορεί να μεταφερθεί με αέρα. Επίσης χρησιμοποιούνται για αφαίρεση καπνών ή αεριών για εξαερισμό ή για ψύξη αντικειμένων.

Η μεταφορά π.χ. εύφλεκτων αερίων είναι απολύτως ασφαλής καθώς δεν υπάρχουν ηλεκτρικά μέρη.

Αναλυτική παρουσίαση