ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΙΛΜ

Το σύστημα καθαρισμού του φίλμ αποτελείται από τα εξαρτήματα απορρόφησης, τον απορροφητήρα και το ηλεκτροστατικό φίλτρο.

Τα εξαρτήματα απορρόφησης τοποθετούνται στο κάτω μέρος του κλωβού και απορροφούν τον βρώμικο αέρα, ο οποίος υπάρχει εξωτερικά του μπαλονιού.

Τα αποτελέσματα είναι :

• Καθαρό φίλμ.
• Όλα τα μέρη του εξτρούντερ από τα εξαρτήματα απορρόφησης και πάνω είναι καθαρά.
• Καθαρότερο περιβάλλον στον χώρο παραγωγής.